CONCLUSIONS CONGRÉS PLATAFORMA PER LA FAMÍLIA


 1. Proposem una major flexibilitat d’horaris en el temps per dinar, a les empreses i també un acostament als horaris europeus, afavorint així el poder finalitzar abans l’horari laboral i afavorint també  la vida familiar i el descans.
 2. Instem a les televisions publiques i privades a que adaptin els horaris de màxima audiència del vespre a l’horari europeu per tal d’afavorir que la gent tingui més hores de descans.
 3. El treball de la llar o treball no remunerat necessita una revalorització social i professionalització. Les persones que es dediquen a ell han de tenir un reconeixement social  que passa per un reconeixement legal. Proposem que el temps dedicat a atendre fills fins els 12 anys i a familiars depenents computi com a temps cotitzat per poder rebre la pensió de jubilació.
 4. En l’àmbit del treball, cal passar del presencialisme a la direcció per objectius (a mesures com el teletreball i la jornada parcial o reduïda) la qual cosa implica flexibilitzar l'empresa  i racionalitzar els horaris.
 5. Cal donar suport especialment a famílies monoparentals o nombroses pel seu elevat risc de pobresa i exclusió social. La veritable discriminació laboral de la dona deriva avui dia de la maternitat, el que contribueix a la baixa natalitat.
 6. S'ha demostrat que el divorci i les ruptures de parelles son una font de pobresa sobretot per les dones. Proposem a l'Estat que afavoreixi el matrimoni. També proposem un canvi en la mediació familiar, que inclogui la possibilitat de la reconciliació com a mesura per solucionar els problemes de les parelles.
 7. La societat ha de recuperar aquells valors que contribueixin a la construcció d'una societat mes justa i humana. S'han de potenciar les activitat que afavoreixin l'apropament entre diferents grups socials, i entre la gent gran i la gent jove. Ser diferents no ha de ser un impediment per compartir experiències.
 8. Invitem a les famílies a la realització de cursos d’Orientació Familiar, i proposem a les escoles a que incentivin la realització d'aquests cursos per tal de donar eines a les famílies per educar als fills.
 9. Es fa necessària una més gran integració Família-Escola. Proposem fomentar la tutoria amb la família, començant a P3 i a P4.
 10. Fem un reconeixement a la tasca positiva de la web de la Generalitat Família i Escola.
 11. Proposem a les Administracions que s’elimini la discriminació per capacitat econòmica i que s’asseguri el dret dels pares a escollir escola pels seus fills. Especialment sol·licitem que es garanteixi el dret dels nens a mantenir-se en la mateixa escola en els casos de pobresa sobrevinguda dels seus pares.
 12. Recolzem el projecte “Família Valor Afegit Vs IVA” , i proposem una reforma de l’IVA per evitar que es castigui econòmicament a les famílies que es veuen obligades a fer servir els serveis sanitaris privats i per discapacitats, proposant una exempció de l’impost per aquests casos.
 13. La ocupació dels que estan fora del mercat de treball i en condicions de poder treballar és bàsica pel sosteniment personal i col·lectiu; el voluntariat es una oportunitat d’ocupació d’alt valor especialment en l’actual situació de crisi. Per aquests motius proposem que s’incentivi també  la ocupació, a més de la ocupació laboral en tots aquells casos que sigui possible.
 14. Considerem que la solidaritat entre generacions és un element fonamental per disposar d’una societat per i amb totes les edats, i que la solidaritat entre els components de la família -primer grup de l’organització social-, és bàsic per la cura i el desenvolupament individual i personal.
 15. Voldríem que les persones de famílies desestructurades gaudissin de un veritable Pla interdepartamental de la Renda Mínima de Inserció, i que les famílies que no disposen de ingressos, poguessin disposar de una renda de subsistència.
 16. Proposem que les famílies amb fills tinguin prioritat en els seus centres de treball, alhora de demanar vacances, per tal de garantir als nens el poder gaudir, com a mínim, d’una setmana de vacances amb tots dos progenitors.
 17. Proposem potenciar la conscienciació a les famílies de la importància de fer com a mínim un àpat al dia en família, per enfortir els lligams familiars i disminuir els trastorns alimentaris.
 18. Exigim que les persones viudes puguin rebre íntegrament la pensió de viudetat que els hi pertoca sense discriminacions de cap tipus.